Energi- og klimaplanen forutsetter støtte til småkraften

EBL, SINTEF og BI sin energi- og klimaplan forutsetter en støtteordning som må generere minst 25 øre/kWh i 15 år. Dette tilsvarer den svenske sertifikatordningen. Småkraftforeningas egne beregninger bekrefter dette. Våre foreløpige tall viser at halvparten av de konsesjonssøkte prosjektene er ulønnsomme med dagens rammebetingelser.
Småkraftforeninga vil med det første presentere en rapport som er utarbeidet sammen med de mest sentrale småkraftaktørene i Norge og som dokumenterer hvor stor andel av småkraftpotensialet som ikke vil bli bygget ut med dagens rammebetingelser.

Småkraftforeninga mener denne klimaplanen på en troverdig måte dokumenterer at Norge ikke kommer utenom en støtteordning for ny fornybar energiproduksjon, hvis vi skal klare våre målsetninger nedfelt i klimaforliket, og ikke minst hvis Norge skal klare å oppfylle vår andel av EUs fornybar direktiv.

Planens hovedtrekk er som følger:

Klimaplanen har som mål å oppfylle fire sett med klimamål:
* Stortingets klimaforlik, som har som mål å redusere de årlige norske utslippene med 16 millioner tonn CO2-ekvivalenter.
* Regjeringens mål om ytterligere reduksjoner gjennom kjøp av kvoter tilsvarende åtte millioner tonn CO2-ekvivalenter.
*EUs energi- og klimapakke «20-20-20»
* EUs krav om 10 prosent fornybar energi i transportsektoren.

Planen består av fem tiltak som til sammen vil kunne redusere de årlige utslippene med minst 16 millioner tonn CO2-ekvivalenter:
* All oljefyring skal fases ut.
* Elektrifisering av 20 prosent av personbilparken, og å øke innblandingen av biodrivstoff til 10 prosent.
* Elektrifisere 25 prosent av offshorevirksomheten i Nordsjøen.
* CO2-håndtering ved seks store industrielle punktutslipp: Mongstad, Kårstø og Snøhvit, og dessuten de Grenlandsbaserte virksomhetene Yara Porsgrunn, Ineos Rafnes og Norcem Brevik.
* Akselerere energieffektiviseringen i bygg og industri .

Tiltakene krever imidlertid mer bruk av «ren» energi og vil øke behovet for
* 2 TWh elektrisitet per år
* 3 TWh med fornybar varme
* 6 TWh med biodrivstoff
* 12 TWh med fornybar energi for eksport.

Tiltakene vil årlig belaste statsbudsjettet med syv milliarder kroner – ca. én prosent av statsbudsjettet.