Landbruks- og matdepartmentet vil ha økt satsning på småkraft

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk er fornøyd med resultatet av småkraftprosjektet i Hordaland. Brekk sier at han registrerer at småkraft allerede gir viktige inntektsbidrag til mange gårdsbruk, og gjerne i næringssvake regioner. Deler av overskuddet fra småkraften investeres gjerne i andre næringer på gården som skogsbilveier, driftsbygninger og utstyr. Dette viser at småkraft begynner å bety en del for landbruket og for Distrikts-Norge, sier Brekk i en pressemelding.
Som ledd i å realisere landbrukets betydelige potensial på dette områder har Fylkesmannens landbruksavdeling i Hordaland og Hordaland fylkeskommune gjennomført et treårig prosjekt som blant annet har hatt som formål å motivere bønder og andre grunneiere til å finne ut om deres fallrettigheter er lønnsomme å bygge ut, og eventuelt bygge ut i egen regi.

Viktig inntektsbidrag
– Jeg registrerer at småkraft allerede gir viktige inntektsbidrag til mange gårdsbruk, og gjerne i næringssvake regioner, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. – Deler av overskuddet fra småkraften investeres gjerne i andre næringer på gården som skogsbilveier, driftsbygninger og utstyr. Dette viser at småkraft begynner å bety en del for landbruket og for Distrikts-Norge, sier Brekk.

Prosjektet har fokusert på motivering og kompetanseheving, og det er innvilget tilskudd til å utrede og planlegge småskala vannkraftverk. Til sammen er det gitt tilskudd til 123 søkere.

Brekk håper så mange som 100 av disse søkerne realiserer kraftverkene sine, men trolig vil de fleste av disse avvente situasjonen siden kraftprisene er fallende og siden sertifikatsaken er uavklart.

Småkraftforeninga mener det er positivt at LMD og Brekk støtter småkraftnæringen på denne måten, men vi minner om at en rekke andre flaskehalser må få sin avklring før det store potensialet utløses. Dette er rammebetingelser som først og fremst sorterer under Olje- og energidepartmentet.

Les mer her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2009/mars-09/naringsutvikling-smakraftsuksess-i-horda.html?id=549885