Småkraftforeninga åpner for småskala vindkraft

Småkraftforeningas årsmøte åpnet foreninga for småskala vindkraftprodusenter. Styrets forslag om vedtektsendringer som gjør det mulig å inkludere småskala vinkraftprodusenter ble vedtatt av årsmøtet. Trolig er potensialet for småskala vindkraftproduksjon like stort som små skala vannkraftproduksjon. Det er sannsynlig å anta at småskala vindkraftproduksjon kan få en tilsvarende betydning for mange grunneiere. Som for småskala vannkraft, vil småskala vindkraft kunne bidra til å opprettholde mange bruks ressursgrunnlag og dermed grunnlag for bosetting, samt gi et vesentlig bidrag til både kraftbalanse og forsyningssikkerhet. I tillegg bidrar vindkraft med klimanøytral energi.
Småkraftforeninga har kontaktet ulike vindkraftmiljøer, bl.a. Solvind for å få en oversikt over vindkraftens rammevilkår og behov for endringer. Denne kontakten har vist at småskala vannkraftproduksjon og småskala vindkraftproduksjon har mange felles problemstillinger så som nettilgang, støtteordninger m.v. En kan heller ikke se at det er noen motsetninger mellom småskala vannkraft og småskala vindkraft.

Det har ikke vært tema å inkludere annen småskala kraftproduksjon nå, selv om den Svenske Sero paraplymodellen har vært vurdert. Den inkluderer også bioenergi.

Småkraftforeninga har ikke vurdert å tilby medlemskap til bioenergiprodusenter rett og slett fordi vi ønsker å konsentrere oss om el-produksjon og fordi likhetspunktene mellom vind og vann er langt større enn for bioenergi og vann.