Høyres stortingsvalgprogram er klart

Høyres program inneholder flere positive småkraftpunkter. Småkraftpunktene er gjengitt under:
For å få mer og renere energi vil Høyre:

Innføre en ordning med grønne sertifikater for å få økt
produksjonen av bl.a. vindkraft, vannkraft og bioenergi. Dette bør helst skje i samarbeid med andre land, og i første omgang gjerne med Sverige.
Inntil et system med grønne sertifikater er på plass, vil Høyre opprette en støtteordning som gir like mye utbygging som grønne sertifikater vil gi.

Legge frem en nasjonal strategi for økt energitilgjengelighet
bl.a. gjennom opprusting og utbedring av strømnettet og kabling i vernverdige områder.

Stille strengere krav til energieffektivisering – alle nye
offentlige bygg skal være såkalte lavenergihus.

Opprettholde gode støtteordninger gjennom Husbanken og Enova for
energiøkonomiseringstiltak i bedrifter og husholdninger.

Legge til rette for økt utbygging av småkraftverk, bl.a. ved å
delegere konsesjonsbehandlingen opp til ett megawatt, til kommunene.

Styrke forskning og utvikling på vindmøller til havs, herunder
iverksette et demonstrasjonsprogram for slik teknologi.

Styrke incentivene for å bygge mer nett for å fremføre strøm.
Bygge ut hovedlinjenettet for å bedre overføringskapasiteten mellom nord og sør i landet bl.a. for å legge til rette for økt eksport av ny fornybar energi.

Modernisere de eldre vannkraftverkene slik at de kan øke sin
energiproduksjon, og legge til rette for økt utbygging av vannkraft, forutsatt at inngrepene er av begrenset omfang og at naturverdiene blir ivaretatt.

Redusere Statkrafts dominerende posisjon i kraftmarkedet, og
skape større konkurranse.
———————————–
Småkraftforeninga mener Høyres valgprogram inneholder mange og svært gode formuleringer, og det er helt tydelig at Høyre ønsker en satsning på småskala kraftproduksjon i Norge. Særlig vil sertifikatmålene og økt satsning på nett være effektivt for å realisere mer fornybar energi i Norge.