Statnett anbefaler at NVE ikke gir konsesjoner

I et brev som Statnett har sendt til NVE på vegne av Istad Nett, Sunnford Energi Nett og Statnett, oppfordres NVE til å være tilbakeholdne med å gi tillatelse for tilknytning av ny kraftproduksjon før den planlagte 420 kV linja mellom Ørskog-Fardal er på plass. Dermed settes en rekke nye prosjekter på vent nærmest på ubestemt tid. Småkraftforeninga mener denne saken og ikke minst dette brevet på en sjeldent god måte illustrerer nettproblematikken i forhold til målsetningene om økt produskjon av fornybar energi.
Om lag 100 MW med småskala vannkraft- og vindkraftkapasitet står i fare for å ikke bli realisert som følge av en manglende evne til å skjære gjennom å få etablert nødvendig infrastruktur.

Småkraftforeninga mener situasjone er uholdbar og at det kommende regelverket som nå er under utarbeidelse må pålegge nettselskapene å foreta tilpasninger umiddelbart og kjøpe seg tid ved å skyve Statnetts 420 kV linje foran seg.