Dagens konsesjonsgrense for elektriske anlegg videreføres for småkraftanlegg

Småkraftforeninga mente det burde være muligheter for unntak fra konsesjonsplikten for lavspente elektriske anlegg tilknyttet småkraftverk. Dette synet deles av depertementet. Gjeldende forskrift fastslår at konsesjonspliktige elektriske anlegg etter loven § 3-1 er anlegg med spenning over 1000 volt vekselstrøm /1500 volt likestrøm. Departementet følger Småkraftforeningas syn og uttaler at det er behov for unntak fra forslaget om konsesjonsplikt for visse lavspente elektriske anlegg.
Departementet legger dermed til grunn at dagens konsesjonsgrense skal videreføres hva gjelder nettilknytning av småkraftproduksjon.

Småkraftforeninga har ment at det å innføre en konsesjonsplikt for de aller minste lokalnettene er unødvendig byråkratisk og kostnadsdrivende, og at det bør være en åpning for at små lokale nett også i fremtiden kan etableres uten konsesjonsplikt.

Vi er selvsagt glade for at departementet viderefører dagens regleverk på dette området.