Tilknytningsplikt for småkraft

OED legger i dag frem en proposisjon – Ot.prp. nr. 62(2008-2009)- Om lov om endringer i energilovenom. For småkraftens vedkommende er det forslaget om en tilknytningsplikt som er viktig. En tilknytningsplikt vil styrke småkraftens rett til nettilgang noe som er svært viktig for å utløse småkraftpotensialet.

Småkraftforeninga mener lovendringen er svært positiv fordi nettproblematikken for småkraftverkene nå blir tatt på alvor. Som kjent er manglende nettilgang og nettkapasitet kanskje den største flaskehalsen for å utløse mer fornybar energi enten det er småskala vann eller vindkraft.

Imidlertid er lovendringens suksess avhengige av at de kommende endringene i fastsettelse av anelggsbidragene, ikke pulveriserer tilknytningsplikten. Det har ingen hensikt å gi en tilknytningsrett hvis kostnaden for småkraftprodusentene med å nytte seg av denne retten blir urimelig høy.

Se link for mer info: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-62-2008-2009-.html?id=554836&showdetailedtableofcontents=true

se også: http://www.tu.no/nyheter/article207205.ece