Viktig informasjon til balanseansvarlig

Som følge av ny nordisk harmonisert balanseavregning har forskriften om måling og avregning blitt endret.
Informasjonen er viktig fordi det er noen tidsfrister en må forholde seg til.

Småkraftforeninga har lagt ut informasjonsskrivet fra Statnett i sin helhet under og vi oppforder alle produsenter under 3 MW til å kontakte sin balanseansvarlig for å sjekke ut om de passer på å sende inn søknad innen fristen. Endringene er som foreslått i NVEs høringsdokument av 3.juli, med unntak av § 4.2 andre ledd hvor det fremgår at liten kraftproduksjon der total installert ytelse ved kraftstasjonen er under 3 MW skal avregnes som forbruk. Forskriftsendringene trer i kraft mandag den 28.september 2009. Balanseansvarlige må informere Statnett om hvilke kraftstasjoner som skal behandles som forbruk ved beregning av ubalanser. Dette gjøres ved å fylle ut vedlagt søknadsskjema. Statnett vil kontrollere at den enkelte kraftstasjonen er innenfor kravet til maksimal installert ytelse. Kun de anlegg det søkes om unntak for og som godkjennes, vil bli avregnet som en del av forbruksbalansen. Vedlagte dokument spesifiserer kravene til kraftstasjoner, samt gir en beskrivelse av søknadsprosessen. For at et produksjonsanlegg skal kunne avregnes som forbruk fra og med ikrafttredelse 28.september 2009 settes fristen for å sende inn utfylt søknadsskjema til 25.mai 2009. Vi vil derfor oppfordre alle balanseansvarlige til å starte denne prosessen så snart som mulig. Vi ber om at alle kunder som har balanseansvar for andre videresender denne informasjonen.

I henhold til forskrift om måling og avregning § 4.2 andre ledd, gjeldende fra 28.september 2009, skal liten kraftproduksjon der total installert ytelse ved kraftstasjonen er under 3 MW avregnes som forbruk. Den balanseansvarlige må søke Statnett for de enkelte kraftstasjonene som de mener skal komme inn under § 4.2 andre ledd. Dette gjøres ved å sende inn vedlagte skjema (Vedlegg 1) per post med kopi på e-post innen 25.mai. De som ikke har søkt innen fristen, vil ikke kunne få et anlegg registrert for unntak fra og med oppstart den 28.september. Forutsatt at søknaden er sendt innen fristen, vil Avregningsansvarlig behandle søknadene fortløpende og gi en tilbakemelding senest innen utgangen av juni. Tilbakemelding på hvilke stasjoner som er godkjent for unntaksordningen vil sendes den balanseansvarlige på e-post til e-postadressen som oppgis i søknadsskjemaet (Vedlegg 1). Statnett kan ved behov etterspørre dokumentasjon av kraftstasjonens tekniske spesifikasjoner. Den øvre grensen på 3MW for å være en del av unntaksordningen, henspeiler på samlet maksimal installert ytelse for stasjonen. Maksimal stasjonsytelse er kraftstasjonens samlede maksimale ytelse (effekt) over en time, altså hva aggregatene i stasjonen samtidig kan yte når en tar hensyn til de begrensninger som er gitt av turbiner og generatorer. Målt produksjon for kraftstasjoner som godkjennes for unntak skal fremdeles rapporteres på P-koder. Det vil derimot legges til et attributt ved P-koden som tilsier at den er en del av unntaksordningen. Alle kraftstasjoner som skal være en del av unntaksordningen må ha en egen P-kode, og denne må føres opp på søknadsskjemaet. Det skal være bruttorapportering også for anlegg som er en del av unntaksordningen. Det vil si at målt produksjon rapporteres på en P-kode, mens egetforbruket rapporteres på en C-/F-kode. Netteiere rapporterer målerverdier akkurat som tidligere. P-koder for kraftstasjonene som er godkjent for unntak vil bli merket med dette i komponentkodeoversikten på Balanse Web. Innrapporterte måleverdier vil bli kontrollert mot oppgitt maksimal ytelse. Viser det seg at kraftstasjonen produserer mer enn hva som var forutsatt ved godkjenning, så kan Statnett ekskludere anlegget fra unntaksordningen. Produksjon som er en del av unntaket vil generere forbruksubalanse. Ubalanse forårsaket av denne produksjonen skal også være gjenstand for volumgebyret på forbruksubalanse (0,80 NOK/MWh). Produksjonen som er en del av forbruksbalansen skal belastes gebyr for målt produksjon på lik linje med produksjon i produksjonsbalansen (0,14 NOK/MWh).

Det må opprettes én eller flere separate stasjonsgrupper per fastområde for de kraftstasjonene som er godkjent for unntaksordningen. Når søknaden om å få godkjent en kraftstasjon for unntak er behandlet, vil Statnett (Avregningsansvarlig) kommunisere hvilke kraftstasjoner som er godkjent for unntak til den balanseansvarlige og Statnetts Landssentral. Den balanseansvarlige må deretter bli enig med Landssentralen om oppsettet av stasjonsgrupper. Det skal rapporteres produksjonsplaner til Statnett også for stasjonsgrupper bestående av kraftstasjoner som er en del av unntaksordningen. Disse planene vil derimot ikke tas med som en del av avregningen. De balanseansvarlige er selv ansvarlige for at det er samsvar mellom de anlegg som er en del av unntaksordningen og hva som rapporteres på stasjonsgrupper for unntak. Avregningssentralen vil oppdatere implementeringsbeskrivelsen for nordisk harmonisert balanseavregning (Versjon C-01 av 13.juni 2008) innen kort tid. Tidsplan: 25.mai: Siste frist for å ha søkt om unntak for kraftstasjoner som ønskes unntatt 2-pris f.o.m. 28.september 30.juni: Avregningsansvarlig skal senest ha gitt den balanseansvarlige en tilbakemelding om hvilke av anleggene det er søkt om unntak for, som er godkjente for unntaksordningen. I perioden mellom 25. Mai og 30. Juni vil Statnett forløpende kvalifisere kraftstasjonene og i samråd med den enkelte aktør foreta inndeling i stasjonsgrupper. 28.september: De nye forskriftsendringene trer i kraft og den nye avregningen er gjeldende. Søknadsprosess: For hver enkel kraftstasjon som ønskes unntatt, må vedlagt skjema fylles ut. Skjemaet returneres til Statnett per post, med kopi på e-post.