Brekk svarer Naturvernforbundet

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har tatt til motmæle mot angrepene fra Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken. Brekk svarer følgende:
“Småkraftbom fra Naturvernforbundet
I et innlegg i flere aviser den siste tida går leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken til angrep på Senterpartiets mål om økt utbygging av småkraftverk. Han mener at slik utbygging bør stagges, og ikke stimuleres, slik SP vil.
Det foregår på ingen måte noen uhemmet utbygging av småkraftverk, som Haltbrekken advarer mot. Alle småkraftverk som berører såkalte allmenne hensyn må ha konsesjon før de kan bygges. Her blir nettopp miljøpåvirkningen av inngrepet grundig vurdert.
Det blir for tiden utarbeidet fylkesvise/regionale planer for småkraftverk, nettopp slik Haltbrekken krever. Det blir nedlagt et stort arbeid for å utforme småkraftverkene slik at naturinngrepene blir minst mulig. Mye gjøres også for at dokumentasjonen av biologisk mangfold i forbindelse med slike utbygginger blir best mulig.
Haltbrekken påstår at det er faglig enighet om at småkraftverk har større skadevirkninger per kilowatt-time enn store vannkraftverk. Dette er ikke riktig. Jeg kjenner ikke til dokumentasjon og forskning som viser dette. Tvert imot er småkraftverkene langt mer skånsomme mot naturen enn større anlegg.
Haltbrekken hevder at det ikke er mye urørt vassdragsnatur igjen her i landet. Dette er feil. I en kartlegging av småkraftpotensialet som Norges vassdrags- og energidirektorat gjennomførte i 2004, ble ca. 45.000 vannfall registrert. Trolig er bare noen få tusen av disse aktuelle for utbygging. Det store flertallet av små vannfall i Norge vil derfor forbli urørte.
Regjeringen vil ha flere små-, mini- og mikrokraftverk, uten at dette skal komme i konflikt med naturverninteressene. Små vannkraftverk bidrar til å oppfylle viktige distriktspolitiske mål gjennom økt lokal verdiskaping og sysselsetting. De gode eksemplene på nettopp dette begynner å bli mange!
Haltbrekkens dilemma er at han ønsker mer fornybar energi, men ikke naturinngrep. Han ønsker å stoppe tapet av biologisk mangfold. Den største trusselen mot det biologiske mangfoldet er global oppvarming. Her kan småkraft bidra ved at de kan erstatte strømproduksjon basert på olje og kull, som gir store CO2-utslipp.

Lars Peder Brekk
Landbruks- og matminister”

Småkraftforeninga er selvsagt helt på linje med Brekk og mener som Brekk at Naturvernforbundet faktisk motarbedier egne målsetninger om reduserte klimautslipp. I tillegg vil slike holdninger true svært viktige arbeidsplasser i distriktsnorge.