Norge kan bli CO2-nøytralt innen 2050

En ny EBL rapport: http://www.ebl.no/getfile.php/FILER/N%E6ringspolitikk/Klima/Den%20gr%F8nne%20ledertr%F8ya%20rapport%20040509.pdf slår fast at Norge kan bli karbonnøytralt innen 2050. Men det vil koste 20 mrd. kr årlig og innebærer blant annet enn 100% overgang til elbiler.
Middelet for å nå målet er mer bruk av elektrisk energi, varme, bioenergi og hydrogen. Personbilparken må elektrifiseres. Det samme må petroleumsvirksomheten på sokkelen. Det må brukes bio til tungtransport og flytransport. Skip må i framtida drives av gass i stedet for olje.

Småkraftforeninga synes rapporten er spennende og selv om 20 mrd. kr er mye penger, så er dette trolig en svært rimelig kostnad for å bli karbonnøytrale.