Fare for tidenes løftebrudd?

Sertifikatsaken er inne i en avgjørende fase og det er fare for at den sittende regjeringen kan stå for tidenes løftebrudd hvis de velger å utelate småkraften fra en sertifikatordning. Av regjeringspartiene er det Senterpartiet som først og fremst vil måtte stå til ansvar dersom småkraften ikke tas med i et felles norsk-svensk sertifikatmarked. Og igjen vil distriktene bli de store taperne.
Skal man unngå en total politikerforakt så må man holde tidligere lovnader. Dette gjelder særlig SP som satt i posisjon da regjeringen i 2004 la frem en egen strategi for bygging av småkraftverk (se egen knapp i venstremargen). Er dette glemt nå? Er lovnadene som medførte at private grunneiere lånte millioner av kroner og bygde småkraftverk nullet ut?

Og hva med forsikringene i Stortingsmelding nr. 11 (2006-2007) http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/Stmeld-nr-11-2006-2007-.html?id=440980 som Enoksen sto bak. Er den glemt også?

Senterpartiet har som nevnt et særlig ansvar siden de har sittet med Olje- og energiministeren den siste stortingsperioden.

For Senterpartiets del får vi håpe at de ikke ofrer den mest vitale distrikstfornyeren som noen gang har truffet distriktene. For mange grunneiere og ikke minst bønder har småkraften utviklet seg til å bli hovedinntektskilden på bruket, og det vil være for utrolig at SP lar småkraftoget passere distriktsstasjonen nå siden de fleste småkraftverkene ikke er bygget ut.

Nye tall fra NVE viser at småkraftutbyggiongen nærmest har stoppet opp, og at vi er like avhengige av en støtteordning som det vindkraften er.

Småkraftforeeninga tvinges derfor, pga. av en høyst uavklart sertifikatsituasjon, å anbefale alle sine 400 medlemmer som ikke har fattet investeringsbeslutning, om å legge alle planer på is til sertifikatsaken er avklart.

Ansvaret for anbefalingen av byggestans må imidlertied regjeringen ta alene. Det er denne regjeringen som avlyste sertifikatsaken i 2006 og det er denne regjeringen som bidrar til fortsatt usikkerhet.

Småkraftforeninga forlanger dessuten en avklaring FØR valget slik at våre medlemmer kan gå til valg med riktig informasjon om hvilke partier som ønsker et vitalisert distriktsnorge og hvem som ikke gjør det.