Kongelig resolusjon satt til side

Fallrettighetshavere i Jørpeland har i Stavanger Tingrett vunnet frem i at en konsesjon gitt som en kongelig resolusjon var gitt på sviktende grunnlag. Stavanger tingrett har utvist både mot og kløkt når de gir grunneierne medhold i at Jørpeland Kraft AS sin konsesjon, deriblant et ekspropriasjonsløyve, ikke holdt mål.
Retten sier blant annet følgende:

“Etter rettens oppfatning viser gjennomgangen av saksbehandlingen at det er flere og vesentlige mangler og ufullstendigheter i det grunnlaget konsesjonsmyndigheten (regjeringen) har bygget på når den har truffet vedtak om overføring av Brokavatnet og ekspropriasjon av fallretter», skriv retten i konklusjonen der det blir reist kritikk både med tanke på varsling, utgreiing av alternativ og undersøking av grunneigaranes standpunkt.”

Grunneierne ønsker primært å bygge ut fallet selv og mener deres planer vil gi mer strøm og mindre naturinngrep.

Grunneiernes advokater Otto og Sjur Dyrkolbotn er naturlig nok svært fornøyde med tingrettens avgjørelse, og sier at det er første gangen at grunneiernes retter blir tatt på alvor.

Småkraftforeninga mener som Dyrkolbotn at saken er prinsipielt viktig, og dermed er det også en fare for at dommen blir anket.

les selve dommen her: http://multimedia.api.no/www.nationen.no/archive/02614/Kraftskj_nn_i_Hjel_2614740a.doc

Se også link for mer info.