Småkraften inn i landbrukets klimamelding

Landbruks- og matdepartementet la i dag frem sin klimamelding for landbruket, og det er gledelig at småkraften er viet betydelig oppmerksomhet i meldingen. I kapittel 8.9 (s. 128) omtales småkraftens bidrag til klima, forsyningssikkerhet og bidrag til mange bruks økonomi. Departementet vil også viderføre støtten til de organisasjoner som arbeide for å fremme småkraftens interesser.