Forslag om å innlemme småkraften i en sertifikatordning fikk ikke tilslutning

Frps forslag (dok. 8 forslag) om å inkludere småkraften i et sertifikamarked fikk ikke flertall i behandlingen i Stortingets energi- og miljøkomite i kveld. Det var representantene Ketil Solvik-Olsen, Tord Lien og Torbjørn Andersen, alle Frp, som satte frem forslaget om å inkludere småkraften, dvs. kraftverk med installert effekt over 1 MW, i en ordning med grønne sertifikater.
Som kjent inneholder Soria Moria erklæringen en avgrensing der kun kraftverk under 1 MW dvs. mikro- og minikraftverk skal få ta del i en slik ordning.

Etter det Småkraftforeninga kjenner til ville ikke regjeringspartiene akseptere en slik presisering og realiteten etter behandlingen er at det fortsatt er høyst usikkert om det i det hele tatt blir noen støtteordning for småkraften overhodet, og at Soria Moria fortsatt ekskluderer småkraften.