Vannforvaltingsplaner ute på høring

En rekke forvaltingsplaner for vannregioner er ute på høring. Som kanskje kjent tar disse utgangspunkt i EUs vanndirektiv. Norge er i ferd med i implementere dette direktivet. Implementeringen innebærer blant annet at det skal etableres 9 vannregioner som dekker hele Norge.
Organiseringen av disse vannregionene er ute på høring. Høringsfristene er som følger:

Vannregion Møre og Romsdal: 20. august 09
Vannregion Trøndelag: 1. juli 09
Vannregion Vestlandet: 31. juli 09
Vannregion Nordland: 10. august 09
Vannregion Troms: 1. juli 09
Vannregion Vest-Viken: 15. juli 09
Vannregion Sør-Vest: 15. august 09
Vannregion Finmark: 17. august 09

Vannregion Glomma: Høringsfristene er ute.

Se link for mer info.

Småkraftforeninga er skeptiske til implementeringen av vanndirektivet i Norge fordi alle nye småkraftverk skal måtte behandles i de offentlige vannregionutvalgene. Det innebærer en ytterligere byråkratisering som kommer i tillegg til nye fylkesvise planer for småkraftverk.

Småkraftforeninga ser også en tendens til at fokus flyttes fra den kjemiske vannkvaliteten som var utgangspunktet for direktivet, til et økende fokus på vassdragsnaturen. Det innebærer at vannregionene kan utvikle seg til å bli rene verneplaner på linje med det eksisterende vassdragsvernet. Forskjellen kan bli at mens verneplanene dekker om lag 1/3 av Norge, så dekker vanndirektivet hele Norge.

I tillegg til vannregionutvalgene skal det etableres referansegrupper hvor ulike organisasjoner kan delta. Småkraftforeniga vil kreve en plass i alle disse referansegruppene, da dette blir en viktig arena for å påvirke vannregionutvalgenes arbeid.