Småkraft er ikke inne hos Enova

Enkelte politikere har tydeligvis over lengre tid trodd at småkraften er inne i Enovas støtteprogrammer. Det er imidlertid ikke tilfelle. Småskala vannkraft er i motsetning til vindkraft, ikke en del av Enovas investeringsstøtteprogram. Den småskala vannkraften må klare seg 100% uten støtte.
Dette er det viktig å være klar når man diskuterer fornybarpolitikken i Norge, og ikke minst ved utformingen av de nye anleggsbidragsreglene. Som kjent legger høringsforslaget opp til at nettselskapeen skal få kunne ta et større anleggsbidrag i fremtiden.

Det reiser en rekke problemstillinger og Småkraftforeninga går i mot denne tillempningen, blant annet fordi den vil ramme småskala vannkraft uten Enova støtte hardere enn vindkraften som kan få støtte fra Enova. Reglene får å gi investeringsstøtte til vindkraft er nemlig utformet slik at anleggsbidraget er inkludert i støttegrunnlaget.

Dermed vil ikke nettselskapenes eventuelle utvidede adgang til å kreve anleggsbidrag få så store konsekvaner for støtteberettiget vindkraftprosjekter som for småskala vannkraftutbygginger.