Stort småkraftpotensiale i EU

Det finnes i dag om lag 21000 småkraftverk (< 10 MW) i EU, som samlet produserer om lag 40 TWh (ekskl. Norge). Potensialet er imidlertid mye større, og man regner med at den småskala vannkraftproduksjonen kan øke med minst 25%, dvs. med 10 TWh til 50 TWh innen 2020. Som i Norge er det altså et stort uutnyttet potensiale innen EU-området. De største flaskehalsene for å ikke nå en enda høyere andel (opp mot 50% økning) er lang saksbehandlingstid, høye krav til minstevassføring og ikke minst usikkerthet knuttet til støttesystem. Småkraftforeninga kan jo bare spekulere i hva potensialet med sertifikater hadde vært i Norge, men trolig vil en sertifikapris på rundt 20-25 øre/kWh utløse hele 10 TWh ekstra småkraft.