Høringsuttalelse fylkesdelplan småkraft i Hordaland

Småkraftforeninga har sendt inn en høringsuttalelse til Hordaland fylkeskommune gjeldende utkast til fylkesdelplan for små vasskraftverk. Ikke uventet er vi kritiske til utkastet til fylkesdelplan først og fremst fordi den ensidig vektlegger ulempene med småkraftutbygging (som vi uansett mener er sterkt overdrevne).
Dernest skaper planen usikkerhet om hvorvidt det er NVE eller fylkesdelplanen som vil være bestemmende for om man får byggeløyve eller ikke. Planutkastet skaper også usikkerhet knyttet til kommunenens behandling av ikke konsesjonspliktige prosjekter. Begge deler skyldes innsigelsesinnstituttet som følger av fylkesdelplanstatusen, jf. Plan- og bygningsloven § 19-6.

Planutkastet synes også å være tildels i motstrid til allerede vedtatt fylkesdelplan for energi i Hordaland.

Høringsuttalelsen er lagt ut i dokumentbasen.