Internkontroll av småkraftverk

Mange småkraftverk er i ferd med å få besøk av NVE som skal utføre internkontroller av småkraftverkene. Småkraftforeninga kan ved henvendelse tilby sine medlemmer et oppsett for internkontroll. For øvrig viser vi til NVE sine hjemmesider: http://www.nve.no/no/Sikkerhet-og-tilsyn1/Natur–og-miljotilsyn/Tilsyn-og-internkontroll/ for mer utfyllende info.
Det er verdt å merke seg forsrift om internkontroll m.v.: http://www.lovdata.no/for/sf/oe/oe-20030221-0199.html som har en inngående beskrivelse av krav til internkontrollen.

Vi har sakset ut §§ 5 og 6 fra forskriften nedenfor:

§ 4. Internkontroll

Anlegg og tiltak som omfattes av § 2 må underlegges internkontroll i samsvar med denne forskrift.

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av vannressursloven.

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

1) sørge for at de lover og forskrifter som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over krav fastsatt i eller medhold av vannressursloven,
2) ha oversikt over virksomhetens vassdragsanlegg/grunnvannstiltak, herunder ajourførte hovedtegninger med hoveddata,
3) sørge for at arbeidstakerne har de kunnskaper og ferdigheter som skal til for å sikre at vassdragsanlegget/grunnvannstiltaket og driften av dette oppfyller krav fastsatt i eller i medhold av vannressursloven, samt medvirker til at samlet kunnskap og erfaring utnyttes,
4) fastsette målbare kriterier for internkontrollen av anlegg og tiltak,
5) ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan det kvalifiserte personell er organisert med ansvar, oppgaver og myndighet for oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av vannressursloven,
6) foreta og protokollere de registreringer virksomheten finner nødvendig for å dokumentere at virksomheten drives i samsvar med krav i lov, forskrift, konsesjon og manøvreringsreglement. Det skal fremgå hvor lenge registreringene skal være tilgjengelige for tilsynsmyndigheten,
7) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko og eventuelle tiltak for å redusere risikoforholdene, samt kontrollere at man har utarbeidet nødvendige beredskapsplaner etter vannressursloven § 38,
8) kartlegge særlige problemområder som kan oppstå i forhold til naturmiljø og landskap, kulturmiljø og kulturminner under planlegging, bygging og drift av vassdragsanlegg/grunnvannstiltak,
9) iverksette rutiner for avviksbehandling, forebyggende og korrigerende tiltak,
10) foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt, f.eks. interne revisjoner.

§ 5. Dokumentasjon

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av vannressursloven, for eksempel instrukser, tillatelser, godkjenninger og sertifikater, skal inngå i internkontrollen.

Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte de krav til virksomheten som følger av § 4 tredje ledd nr. 3 til og med nr. 10.