Sogn og Fjordane Energi har innført byggestopp

I et brev til utbyggerinteresser i Sogn og Fjordane nylig, varsler Sogn og Fjordane Energi (SFE) om at det pga. sprengt nettkapasitet ikke vil være mulig å koble på nye småkraftverk for den nye 420 kV linja mellom Ørskog-Fardal er kommet på plass. SFE angir helt konkret at kun småkraftverk som har mottatt konsesjon før 1. april 09 kan tilkobles nettet, og at de som har fått konsesjon etter denne datoen altså ikke kan forvente å få nettilgang.
Dette kan i utgangspunktet høres ut som en dårlig aprilsnarr.

Dette synligjør at behovet for økt kapasitet i sentralnettet er helt avgjørende, og arbeidet med å få opp den nye 420 kV linja må forseres.

Småkraftforeninga mener denne situasjonen er meget uheldig i og med at utbyggingsklare småkraftprosjekter nå i realiteten satt på vent i minst 5 år hvis ikke departementet og Statnett viser gjennomskjæringsvilje og evne.

Småkraftforeninga vil ta opp saken med OED med det første.