Naturvernforbundet i Hordaland bommer grovt

Naturvernforbundet i Hordaland (NVH) har sendt inn en høringsuttalelse gjeldende utkast til fylkesdelplan for små vannkraftverk i Hordaland. Dessverre kommer Naturvernforbundet med flere oppsiktsvekkende og negative uttalelser om grunneiere som har eller ønsker å bygge småkraftverk. At NVH er i mot småkraftutbygging er i og for seg greit (selv om det er et stort paradoks all den tid Naturvernforbundet selv mener klimautfordringene er vår tids største utfordring). Alle må mene hva de selv vil. Men når NVH kommer med til dels grove beskyldninger mot grunneiere er det ikke så greit lenger.
I høringsuttalelsen blir grunneierne fremstilt som grådige og kun ute etter å tjene penger. De slår videre kategorisk fast at småkraftutbygginger ikke sikrer bosetting eller bidrar til annen verdiskapning i distriktene.

Småkraftforeninga mener NVH bør beklage sine uttalelser om grådige grunneiere. Alle som investerer millionbeløp i småkraftprosjekter gjør det for å sikre seg en avkastning på inveseringen. Alt annet vil jo være meningsløst. Samtidig er det store flertallet av utbyggere stolte av at de også produserer en sterkt etterspurt vare, nemlig fornybar og klimanøytral energi. Er det noe verden trenger mer av så er det nettopp CO2-fri kraft, og det er en total mangel på indre sammenheng når NVH viser til et kraftoverskudd i Norge og dermed påstår at vi ikke trenger økt fornybar kraftproduksjon i Norge. Poenget er jo at Norge skal bli en eksportør av slik kraft til Europa og som da kan erstatte sterkt forurensende kull- og gasskraft. Hvis ikke dette er en aktverdig eksportartikkel så burde vi snurpe igjen all norsk olje- og gasseksport (eller forbruke all olje og gass i Norge). Mon tro om NVH mener også dette?

NVH mener tydeligvis at verdiskapningen fra småkraftverk ikke sikrer bosetting. Småkraftforeniga er jo enig i at en småkraftutbygging ikke er en 100% garanti for bosetting, men vi skulle like å se den næringen som i større grad legger til rette for fortsatt bosetting enn nettopp småkraftetableringer.

Det er ikke slik NVH mot bedre vitende hevder, at de fleste ønsker å bo et annet sted en der de kommer fra. De fleste fraflyttinger skjer pga. av et for svakt inntektsgrunnlag, og ikke fra et for godt inntektsgrunnlag. Og de fleste flytter uansett mot sin vilje. En skulle ønske NVH utviste mer redelighet i sin argumentasjon.

NVH presterer også å mene at småkraftproduskjon øker kraftprisen. Det at en økt kraftproduksjon vil medføre en høyere kraftpris, er ikke lett å forstå men det er mulig NVH kjenner til andre markedsmekanismer enn det Småkraftforeninga gjør.

NVH bruker også en god del spalteplass på å fremstille tilhengere av småkraftutbyggere som sterke store kraftlobbyister. Vi antar at Småkraftforeninga har vært i tankene til NVH her. For å illustrere styrkeforholdet mellom Småkraftforeninga og Naturvernforbundet, så kan vi opplyse om at Småkraftforeningas adminsitrasjon består av en person, mens både NVH og ikke minst Naturvernforbundet sentralt har flere 10 talls med ansatte.

Småkraftforeninga annerkjenner selvsagt retten til å være uenig. Det er et bærende demokratisk prinsipp, men når NVH kommer med en rekke nedverdigende karakteristikka av grunneiere og deres interesseorganisasjoner, så er det sterkt beklagelig.