Ordinær avskrivningsmodell kan fravikes

Under visse forutsetninger vil det være mulig å avskrive kraftverkinvesteringene lineært over avtaleperioden. Dersom det står i avtalen at alle investeringer tilfaller utleier vederlagsfritt (eller anlegg skal fjernes/område ryddiggjøres el), vil det være mulig å avskrive investeringene lineært over avtaleperioden dersom det gir høyere avskrivninger (herunder vil gjenstander som ellers ikke er avskrivbare, så som veier, kunne avskrives). Bakgrunnen er at investeringene har 0 verdi ved avtalens opphør.
Dersom det står at anleggene kan overtas til teknisk verdi, skattemessig nedskrevet verdi e.l., vil man antagelig normalt måtte benytte alminnelige avskrivningssatser på henholdsvis 40/67 år. Anlegget har da en viss verdi for utbygger ved avtalens utløp.