Bred enighet om grønne sertifikater

Det er nå for første gang en 100% tverrpolitisk enighet om at Norge bør innføre en ordning med grønne sertifikater for fornybar energiproduksjon. Dette går frem av svarene på Småkraftforeningas spørsmål til alle partiene. Mediene har likevel valgt å fokusere (ikke uventet kanskje) på at strømmen dermed blir dyrere for forbruker, og det er gjort et poeng ut av at også Frp akspeterer en høyere kraftpris til folk flest.
Småkraftforeninga er selvsagt glade for at Frp støtter et slikt system, noe de har gjort lenge. Men vi er noe oppgitt over at media prøver å lage en sak på at strømprisen vil øke mye. Det er definitivt ikke tilfelle.

Hvis det fastsettes en fornybar andel på 7-8% så vil strømregningen øke med om lag 500 kr i året for en gjennomsnittlig husholdning med et forbruk på 20 000 kWh. Det gir en økning i kraftprisen på beskjedne 0,025 øre/kWh.

Det som er sentralt å ta inn over seg er at det er kun en mindre andel av strømregningen som blir noe dyrere (tilsvarende sertifikatandelen på 7-8%).

Dermed vil alle bidra med litt mens de støtteberettigede produsentene mottar en støtte som gjør det blir økonomi i utbyggingene.

Dessuten vil en økt produksjon av kraft i seg selv kunne redusere kraftprisen, slik at det er høyst usikkert om strømregningen blir høyere i det hele tatt. Økt eksport kan imidlertid dempe denne effekten, men vi har i en situasjon i Norge i dag med overføringskapasitetsbegrensninger til utlandet.