Hvem skal få sertifikater?

Småkraftforeninga presenterte i siste nummer av Småkraft-Nytt svarene fra medlemmer i energi- og miljøkomiteen på direkte spørsmål om alle med oppstart skal etter 01.01.2004 skal tildeles støtte. Dette svarte de (NB: svarene er avgitt før nyheten om avtale):
Erling Sande, Sp: Ja

Terje Aasland, Ap: Arbeidet med å stifte ett felles svensk-norsk elsertifikatmarked er godt i gang. Ambisjonene er at de sentrale prinsippene skal være på plass innen 1. oktober i år. Hva for teknologier som blir inkludert i sertifikatmarkedet er noe vi må avklare i forhandlingene med Sverige. det er naturlig og ønskelig fra vår side at vannkraften får en plass isystemet. Jeg kan dessverre ikke gi en nærmere avklaring om dette før forhandlingene er ferdige.

Gunnar Kvassheim, V: Ja.

Line Henriette Holten Hjemdal, Krf: Krf vil jobbe for at småkraftverk inkluderes i et grønt sertifikatmarked, og står ved det som tidligere er lovet. Det gjenstår å se om de rødgrønne mener det samme når forhandlingsresultatet med Sverige om grønne sertifikater kommer på bordet.

Ivar Kristiansen, H: Ja, definitivt!

Ketil Solvik-Olsen, Frp: Ja, men det forutsetter at Soria Moria erklaringen skrinlegges, da den ikke har småkraft med i listen over teknologier som skal innlemmes i grønne sertifikater.

Småkraftforeninga vil nå arbeide intenst for at alle med oppstart etter 01.01.2004 skal få ta del i det nå vedtatte sertifikatmarkedet. Det er viktig for å holde tidligere lovander og kraftverkene har i stor grad fattet beslutning om bygging nettopp i disse lovandene.

Dessverre er ikke den nylig inngåtte avtalen tydelig på at disse kraftverkene skal få bli med i ordningen, annet enn at det er mulig for Norge å utarebdie overgangsordninger.

Småkraftforeninga vil minne om at sertifikalovnadene er nedfelt i Soria Moria erklæringen. I tillegg er småkraften opp til 3 MW lovet en feed-in støtte i Stortingsmelding nr. 11 (2006-2007).

St.meld. 11 inneholder også formuleringer om tilbakevirkende kraft til 2004.

Med dette som bakteppe ønsker Småkraftforeninga en snarlig avklaring på spørsmålene om tilbakevirkende kraft og om garantier for kraftverk med oppstart fra i dag og frem til 2012.