Fylkesdelplanmøte i Sogn & Fjordane

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer førstkommende torsdag til arbeidsmøte om fylkesdelplanen for småkraftverk i Sogn & Fjordane. Hensikten er å utforme en god regional småkraftpolitikk.
Småkraftforeninga har hele tiden vært skeptisk til innføringen av et nytt forvaltningsnivå som fylkeskommunen vil representere. I tillegg til økt byråkratisering, er også de utkastene til fylkesdelplaner som vi har sett på til nå, svært ubalanserte hvor kun de negative virkninger av småkraftverkene vurderes.

Positive ringvirkninger er i liten grad vurdert og omtalt.

Småkraftforeninga frykter at mange miljømessige gode prosjekter ikke vil bli realisert som en konsekvens av planene.

I sum mener Småkraftforeninga at NVEs saksbehandling er mer en god nok og NVE legger til alt overmål de sentrale retningslinjene til grunn i dere konsesjonsbehandling i dag. Vi kan dermed ikke se noen tydelig gevinst ved å at det utabeides slike planer.

Likevel innser vi at planene kommer og da er det helt sentral at de er belanserte og også fokuserer på positive ringvirkninger så som produskjon av klimavennlig energi, lokal- og regional verdiskapning, sysselsetting og skatteinntekter til kommunene.

Småkraftforeninga vil delta på arbeidsmøtet og gi konstruktive innspill til det videre arbeidet.

Se link for mer info.