Statnett lanserer stor reklamekampanje

Statnett føler de lever et liv litt i bakevja i hvertfall i forhold til folk flest. Derfor lanserer de nå en storstilt kampanje for å øke folk sin bevissthet om sammenhengen og behovet for kraftledninger.
Følgende er sakset fra Statnett sin info:

“Statnett har en sentral samfunnsoppgave i å sikre forsyningen av strøm til hele landet. Sentralnettet binder Norge sammen. Det er viktig at befolkningen har kjennskap til hvem vi er, og hva vi har ansvar for. I dag er det bare om lag 12 % av befolkningen som kjenner Statnett. Ikke minst i rekrutteringssammenheng er det viktig å være kjent og attraktiv.

For å øke kjennskapen til oss har vi utviklet en stor reklamekampanje som skal gå ut over høsten. Du får mer informasjon om kampanjen, annonsene, filmene og sendeplaner ved å gå inn på www.bindersammen.no.”

Småkraftforeninga støtter opp om Statnetts kampanje i den forstand at vi alle er helt avhengig av et velfungererende overføringsnett, ikke minst til utlandet. Hele fornybarsatsningen blir relativt meningsløs hvis vi ikke får eksportert kraften vår slik at den erstatter klimabelastende energibærere som olje, kull og gass.

Se link for mer info.