Mulig løftebrudd i Soria Moria II?

Regjeringen har i dag presentert sin nye plattform, og selv om den inneholder en rekke gode formuleringer sett med våre øyne, kan det synes som om de snublet i et av de mest sentrale punktene. Dette gjelder formuleringene om overgangsordninger knyttet til et felles grønt sertifikatmarked.
Her heter det følgende:

“Regjeringen vil:

•innføre det felles sertifikatmarkedet med Sverige fra 1.1.2012 basert på prinsippene i overenskomsten av 7.9.2009. Regjeringen vil fremme forslag om en overgangsordning fram til et slikt system er på plass. Overgangsordningen skal sikre fortsatt utbygging av kraft etter 7.09.2009. Overgangsordningen skal basere seg på de endelige vilkårene for det svensk/norske sertifikatmarkedet fra og med sertifikatmarkedet starter opp”

Det er særlig usikkerhet knyttet til punktet om at overgangsordningen skal sikre fortsatt utbygging etter 07.09.09, men altså ingen direkte formulering av at også tidligere løfter gjeldende 01.01.2004 garantien skal holdes, jf Stortingsmelding nr. 11 (2006-2997):

”I forbindelse med forberedelsene til et felles svensk-norsk elsertifikatmarked ble det etablert overgangsordninger for vannkraft og vindkraft. For vannkraften ble det slått fast at anlegg med byggestart etter 1. januar 2004 ville få ta del i elsertifikatmarkedet dersom de ellers var kvalifisert.” og videre ”Olje- og energidepartementet legger opp til at overgangsordningen for alle teknologier står ved lag i påvente av at ordningen blir innført.”

Småkraftforeninga arbeider nå med å få en avklaring fra regjeringen om de vil holde eller bryte løftene gitt i st.meld. nr. 11.

Om byggestoppen nå er avverget vil henge nært sammen med om tidligere garantier holdes. Det å gi nye garantier vil ikke ha troverdighet hvis man samtidig anullerer tidligere gitte garantier.

Se link til Soria Moria 11 energidelen.