Solvik-Olsen etterlyser klarhet om overgangsordningene

Frps Ketil Solvik-Olsen har sendt et skriftlig spørsmål til Olje- og energiministeren om hvorvidt overgangsordningene skal gjelde kraftverk med byggestart etter 01.01.2004. Fra Stortingets nettside gjengis spørsmålet under:
“Ketil Solvik-Olsen (FrP): Soria Moria II har skapt usikkerhet rundt støtteordning for småkraftverk. Daværende energiminister Steensnæs lovet at alle småkraftverk bygget etter 01.01.04 ville få plass i en støtteordning. Dette ble støttet av alle partier. Nå fremstår det derimot som om dette kun skal gjelde kraftverk bygget etter 07.09.09. Dette vil i så fall skape betydelig mistillit mellom energibransjen og myndighetene. Tillit må bygges, ikke svekkes. Kan Statsråden bekrefte at Steensnæs’ tverrpolitiske løfte vil bli innfridd?

Begrunnelse
I Soria Moria II står det følgende: “Regjeringen vil: •innføre det felles sertifikatmarkedet med Sverige fra 1.1.2012 basert på prinsippene i overenskomsten av 7.9.2009. Regjeringen vil fremme forslag om en overgangsordning fram til et slikt system er på plass. Overgangsordningen skal sikre fortsatt utbygging av kraft etter 7.09.2009. Overgangsordningen skal basere seg på de endelige vilkårene for det svensk/norske sertifikatmarkedet fra og med sertifikatmarkedet starter opp” Daværende energiminister Steensnæs gav et løfte om at alle prosjekter iversett etter 01.01.2004 skulle få støtte – det fikk tverrpolitisk støtte, og ble også gjentatt av den rødgrønne regjeringen, jf Stortingsmelding nr. 11 (2006-2007): ”I forbindelse med forberedelsene til et felles svensk-norsk elsertifikatmarked ble det etablert overgangsordninger for vannkraft og vindkraft. For vannkraften ble det slått fast at anlegg med byggestart etter 1.januar 2004 ville få ta del i elsertifikatmarkedet dersom de ellers var kvalifisert.” og videre ”Olje- og energidepartementet legger opp til at overgangsordningen for alle teknologier står ved lag i påvente av at ordningen blir innført.”

Småkraftforeninga vil komme tilbake til saka når svaret fra Riis-Johansen foreligger.