NVE styrker sin konsesjonsavdeling

Regjeringa legg opp til ei brei styrking av Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2010. Regjeringa foreslår å styrke NVE med om lag 60 millionar kroner. Av dette vil 30 millionar kroner gå til skredførebyggjande arbeid. I tillegg vil budsjettauken mellom anna bidra til auka kapasitet til sakshandsaming av konsesjonar, vidareføre fokus på forsyningssikkerheit og utjamningsordninga, oppstart av arealvurderingar knytt til fornybar energiproduksjon til havs, og styrking av NVE sin tilsynsaktivitet.
Småkraftforeninga mener det er helt påkrevende å styrke NVEs konsesjonsbehandling for å få ned konsesjonskøen.