Statnett har gjennomgått nettsituasjonen i Sogn og Fjordane

Statnett har etter at Småkraftforeneninga ba OED om en ny vurdering, på ny foretatt en gjennomgang av flaskehalsene i nettet i Sogn og Fjordane og har vurdert mulige tiltak. Området som er vurdert er nettet mellom Fardal og Ørskog trafostasjon. Som kjent ligger det en anke hos OED gjeldende den planlagte 420 kV linja som vil løse mange av problemene i dette området, men den kommer tidligst på plass i 2013 under forutsetning av at konsesjon gis før sommerferien neste år.
I mellomtiden er det en tilknytningsstopp i området, og OED ba Statnett vurdere kortsiktige tiltak.

De mulige tiltakene som er vurdert er som følger:

1. Nettinvesteringer som relativt raskt kan øke nettkapasiteten.
2. Endre delingspunkt i nettet for å få ut mer kraft fra overskuddsområdene.
3. Bruk av spesialregulering for å håndtere overskudd/flaskehalser.
4. Opprettelse av et nytt elspotpområde.
5. Avtaler mellom produsenter og netteiere i området om midlertidige restriksjoner på ytterligere ny produksjon.

Det er gjennomført eller er i ferd med å gjennomføre investeringer som øker kapasiteten i og ut av området, blant annet temeperaturoppgraderinger. Spesialregulering er også i bruk i dag mens avtaler om restriksjoner synes vanskelig å gjennomføre.

Det mest sannsynlige avbøtende tiltaket er opprettelse av et eget elspotområde. Dette vil medføre at nettkapasiteten fylles opp av produksjon med lavest vannverdier til enhver tid, og at uregulert produksjon får fortrinnrett til nettet. Ulempen er at prisene vil bli lavere.

Konklusjonen er at selv om det vil bli frigjort noe nettkapasitet som en følge av de nevnte tiltakene, er det gitt konsesjon til langt mer kapasitet enn hva som frigjøres.

Den endelige løsningen er derfor 420 kV linja, og OED bør snarest gi konsesjon til denne. Statnett har som målsetning jf. deres egen nettutviklingsplan å ferdigstille denne i 2013. I mellomtiden får prosjekter med konsesjon nytte tiden gått, feks ved å gjennomføre vannmålinger.