Ny småkraftorganisasjon

Fire offentlige utbyggingsselskaper har dannet en ny småkraftorganisasjon. Navnet på den nye organisasjonen er Småkraftalliansen, G4, og består av Småkraft AS, Norsk Grønnkraft AS, Elvekraft AS (tidligere Hydropool) og Fjellkraft AS. Alle er offentlige eide utbyggingsselskaper.
Småkraftforeninga hilser den nye organiasjonen velkommen og ser frem til et konstruktivt samarbeid siden begge organisasjoner i de fleste tilfeller har helt sammenfallende interesser. Det som først og fremst skiller organisasjonene er synet på hvem som bør eie og utvikle småkraftressursene i Norge. Småkraftforeninga mener som kjent at småkraftverkene både av distriktspolitiske og landbrukspolitiske hensyn bør eies av grunneierne og rettighetshaverne selv.

G4 skiller seg fra Småkraftforeninga ved at de som nevnt representerer offentlig eide kraftverk mens Småkraftforeninga i hovedsak organiserer de private grunneiereide småkraftverkene. Småkraftforeneninga er som kjent Norges største energiorganisasjon med om lag 600 medlemmer. Vi driver omfattende kurs- og seminarvirksomhet, drifter nettsiden www.småkraftforeninga.no, utgir bransjebaldet Småkraft-Nytt, har omfattende myndighetskontakt, arbeider for bedrede rammevilkår og kan snart feire jubileum for 10 års dugnadsinnsats.

Småkraftalliansen G4 har i dag om lag 50 småkraftverk i drift, 25 under bygging og om lag 150 konsesjonssøkte. Til sammenligning har Småkraftforeninga om lag 180 kraftverk i drift med en samlet produksjon på om lag 750 GWh og et potensiale til dagens medlemsmasse (600 medlemmer) på om lag 4-5 TWh.