OED har bestilt nettutredning

Olje- og energidepartementet ønsker en ekstern og overordnet gjennomgang av den økonomiske reguleringen av nettet. Formålet er å få en oversikt over fordeler og ulemper ved dagens reguleringsmodell for strømnettet i Norge, og i land det er naturlig å sammenlikne seg med.
Gjennomgangen skal være overordnet og rettet inn mot en anbefaling til departementet om veien fremover for den økonomiske reguleringen av nettselskapene.

Småkraftforeninga er tilfredse med at det nå fokuseres på en helhetlig nettpolitikk og som dessuten må ses i sammenheng med den ønskede satsningen på ny fornybar energiproduksjon.

Småkraftforeninga har i mange år tatt til orde for en omlegging av nettselskapenes inntektsrammesystem som i dag straffer nettselskaper som investerer i ny nettkapasitet.

Se link for mer info.

Småkraftforeninga ønsker en omlegging slik at nettinvesteringer som utløses av ny fornybar energiproduksjon betraktes som en nasjonal oppgave og hvor sentralnettstariffen kan nyttes til å betale nettinvesteringer.