Jordskifte er et godt alternativ

Det er ikke til å unngå at flere småkraftprosjekter stopper opp fordi fallrettseierne ikke klarer å bli enige om utbygging. Bakgrunnen for uenighetene kan være mange og legitime. Det kan være tvister om eiendomsforhold, rettighetsforhold eller en generell motstand mot å bygge ut fallet.
Nå finnes det imidlertid en meget god måte å løse slike brukskonflikter, nemlig ved å benytte seg av jordskifterettens tjenester.

Jordskifteretten har som oppgave å finne løsninger slik at eiendommene kan utnyttes på en rasjonell måte. Jorskifteretten er dessuten et trygt alternativ, kostnadene er lave (gjerne under 10 000 kr for en hel sak) og jordskifteretten vurderer alltid nytten opp mot ulemper for den enkelte eiendom.

Er det slik at ulempene er større enn nytten for kun en av eiendommene blir saken avvist.

Hva kan jordskifteretten gjøre?
Jordskifteretten kan gjøre en rekke ting, så som å avklare eiendomstvister, avklare og fordele fallrettsandeler og ikke minst opprette en bruksordning hvor et flertall får ett mandat til å etablere et driftsselskap.

Fallrettshavere som ikke ønsker utbygging kan aldri tvinges med i driftsselskapet men kan pålegges å leie ut fallet. Motstandere av utbygging vil således aldri kunne pålegges noen økonomisk risiko.

Hvem kan forlange jorskifte?
En eller felere av partene kan forlange jordksifte. Det er videre jordskifteretten som avgjør om det blir en sak.

Småkraftforeninga mener jordskifte er et for lite kjent institutt og mener flere burde få øynene opp for jordskifterettenes muligheter. Kostnadsmessig er dessuten jordskifte gunstig hvor som nevnt en full sak med avklaring av eiendomsforhold, fallretter, nødvendige tinglysninger og ikke minst opprettelse av en bruksordning ikke trenger å koste mer enn 10 000 kr som fordeles på alle partene.

Se link for mer info.