Småkraftforeninga ga innspill til Energi 21

Småkraftforeninga har blitt medlem av Energi 21 sin innsatsgruppe knyttet til distribusjon. Første møte i denne innsatsgruppen ble avholdt i går, og formålet er å gi innspill til FoU-strategier som skal bidra til å realisere Energi 21 sine målsetninger.
Småkraftforeninga la selvsagt vekt på nettproblematikken knyttet til småkraftverk, og skisserte hvilke innsatsområder som det må arbeides videre med for å løse utfordringene.

Mer om Energi 21:

Energi21 samler for første gang energiaktørene bak en felles visjon og en felles strategi for forskning og utvikling på energisektoren. Strategien er basert på næringslivets prioriteringer, men bygger tungt på et enda tettere samarbeid mellom myndighetene, næringslivet og andre forskningsaktører.

Arbeidet med å iverksette og følge opp strategien ledes av et styre oppnevnt 2. juli 2008 av Olje- og energidepartementet. Se også mandatet for styret i Energi21.

Initiativet til Energi21 ble tatt av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen vinteren 2007. Formålet var å etablere en bred og samlende FoU-strategi for energisektoren. Verdiskapingspotensial, miljøhensyn, forsyningssikkerhet og effektiv utnyttelse av energiressursene var prioritert i mandatet til strategigruppen. I tillegg skulle den bygge videre på eksisterende kompetanse i forskning og næringsliv.

Se link for mer info.