Riis-Johansen presenterte overgangsregler i dag

Småkraftforeninga var invitert til Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sitt kontor for en presentasjon av overgangsordningene knyttet til innføringen av et felles elsertifikatmarked med Sverige. Riis-Johansen sa at han er opptatt av å sikre fortsatt utbygging av fornybar energi frem til et felles sertifikatmarked med Sverige er etablert.
Overgangsordningen omfatter alle kraftverk med byggestart etter 7.09.09 og i tillegg mikro- og minikraftverk (< 1 MW) med byggestart etter 01.01.2004. Overgangsordningen gir en rett til å delta i det felles elsertifikatmarkedet når det starter opp. Antall driftsår frem til oppstartstidspunkt for sertifikatmarkedet (dvs. 01.01.2012) trekkes i fra sertifikatperioden på 15 år. Riis-Johansen sa videre at nærmere kriterier for overgangsordningene vil bli bestemt i lov og forskrift. Det må videre søkes særskilt om godkjennelse for hvert anlegg som skal få sertifikater. NVE vil være tilsynsmyndighet for ordningen og de vil gjøre det kjent når det åpnes for søknader. Småkraftforeninga tar orienteringen til etterretning, men vi er skuffet på vegne av alle som nå ikke er tiltenkt sertifikater. Det er særlig begrensingen på 1 MW og det at man har gått tilbake til byggestart som tidsskille som er problematisk. Oppstart ville vært et mer hensiktsmessig begrep siden det er langt enklere å tidsfastsette. Overgangsordningen skal som nevnt først hjemles i et stortingsvedtak og deretter i lov og forskrift. Stortingsvedtaket kommer trolig ikke før i løpet av våren 2011. Småkraftforeninga mener at alle som er lovet sertifikater må bli sertifikatberettigede. Måten å få det til på nå, er å arbeide for et bunnfradrag som tar utgangspunkt i 3 MW og en produksjon på 4000 timer, slik at alle småkraftverk får et sertifikatberettiget volum maksimalt på 12 GWh for de med byggestart mellom 01.01.2004 og 07.09.2009 Se link til pressemelding for mer info.