Byggestart er helt uegnet som kriterie for tildeling av sertifikater

I forbindelse med forberedelsene av et sertifikatmarked i 2004, foretok NVE en vurdering av det benyttede begrepet byggestart som kriterie for å bli med i ordningen. NVE var den gang svært kritiske til bruken av byggestart, og skriver blant annet følgende:
“Koblingen til byggestart er imidlertid svært uheldig og bør erstattes med idriftsettelse. Byggestart er svært vanskelig å definere og dermed å kontrollere. Er for eksempel bygging av mindre anleggsveier eller etablering av riggområder, byggestart eller forberedelse til byggestart? På flere anlegg kan det være gjort en god del forberedelser i terrenget mens hoveddelen av arbeidet deretter utsettes i lengre perioder i påvente av nødvendige avklaringer. Er det da foretatt byggestart?”

Videre vurderte NVE også et altarnativt begrep nemlig “investeringstidspunkt”. Dette er i følge NVE like dårlig og mente det var like vanskelig å kontrollere som byggestart og bør følgelig ikke benyttes.

Småkraftforeninga har foreslått å erstatte byggestart med oppstart hvor det menes at oppstart er første ordinære leveranse på nettet. NVE vurderte i 2004 begrepet idriftssettelse og som tilsvarer oppstart. NVE begrunner dette slik:

“Idriftsettelse er derimot definert som det tidspunkt anlegget begynner å levere kraft ut på nettet, og dette er lett kontrollerbart, for eksempel ved opplysninger fra nettselskapene. En endring av disse rammene til ”idriftsettelse etter 1. januar 2004” vil riktignok bety at
noen flere anlegg vil bli med på ordningen, nemlig de som kanskje har foretatt byggestart, men ikke er i drift. Om en tar høyde for endringen i fastsettingen av kvoteplikten fra starten av ordningen, bør dette imidlertid ikke være noe problem.”

Småkraftforeninga vil arbeide for å erstatte byggestart med oppstart eller idriftssettelse, og mener departementet vanskelig kan se bort fra de vurderinger NVE gjorde i 2004. Dette er argumenter som er like gyldige i dag.