Definisjon på byggestart

I forbindelsene med forberedelsene til et sertifikatmarked i 2006, ble det trukket opp retningslinjer for hvordan man skulle definere byggestart. I OEDs høringsutkast til lov om elsertifikater i 2004 ble det foreslått følgende løsning på vurdering av byggestart:

“Det er et vilkår at anlegget hadde byggestart etter 1. januar 2004. Tilsynsmyndigheten må foreta en konkret vurdering av hvorvidt kriteriet er oppfylt i forbindelse med søknad om anleggsgodkjennelse. Den som søker om anleggsgodkjennelse kan på flere måter sannsynliggjøre og dokumentere at anlegget hadde byggestart etter 1. januar 2004, blant annet ved fremleggelse av kontrakter vedrørende et nytt prosjekt, med for eksempel anleggsentreprenør, datert etter 1. januar 2004. Fremleggelse av slike kontrakter vil tilsi at vilkåret om byggestart etter 1. januar 2004 er oppfylt. I den grad det lar seg dokumentere vil dessuten omfanget av fysiske arbeider på byggeplassen per 1. januar 2004 være relevant. Er det gjort arbeider i noe omfang før dette tidspunkt, tilsier dette at vilkåret ikke er oppfylt.”

Det er grunn til å anta at OED vil vurdere disse formuleringene på ny. Som det går frem av lovarbeidene den gang, ligger det altså ann til at byggestart defineres som kontraktsinngåelse med feks anleggsentreprenør. Er en slik kontrakt inngått etter henoholdsvis 01.01.2004 (for kratfverk under 1 MW) og 07.09.09 så tilfredsstilles kravene til byggestart.

Småkraftforeninga vil uansett arbeide for å bytte ut byggestart med oppstart eller idriftssettelse slik som beskrevet tidligere.