NVE har presentert inntektsrammene for 2010

NVE har i dag offentliggjort nettselskapenes inntektsrammer for 2010. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett SF, er beregnet til i underkant av 17,1 milliarder. kroner, om lag 4 prosent høyere enn det som ble varslet for 2009.
Det er nytt av året at det ved fastsettelsen av inntektsrammene tas hensyn til tilknytning av småkraft og forsyning av øyer.

Dermed vil nettleien for folk flest gå noe opp. For småkraftens vedkommende er det postivt at småkraften er med i regresjonsligningene slik at nettselskaper med et stort småkraftpotensiale for en bedre inntektsramme nå enn tidligere.

Se link for mer info.