Solvik-Olsen tok opp sertifikatsaka som et skriftlig spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (Frp) stilte olje- og energiminsiteren tre spørsmål om overgangsordningene knyttet til de kommende elsertifikatene. Følgende spørsmål ble stilt i brev av 30. november i år:
“1. Hvordan defineres byggestart? Hvorfor velger man dette framfor produksjonsstart?

2. Hvor stort energivolum er det snakk om dersom grensen for kraftverk settes til 10 MW?

3. Hvilken av statsråd Steensnæs løfter til småkraftbransjen blir satt til side som følge av regjeringens tilnærming?”

Olje- og energiministeren svarte følgende i brev av 01.12.09:

“1. Nærmere kriterier for overgangsordningen vil bli bestemt i lov og forskrift. Det må søkes særskilt om godkjennelse for hvert anlegg som skal få sertifikater. Norges vassdrags- og energidirektorat vil være tilsynsmyndighet for ordningen og de vil gjøre det kjent når det åpnes for søknader.

Det var nødvendig å gjøre noen grensedragninger for overgangsordningen. Av kraftverk som er bygd, og som er under bygging, omfattes kun mikro- og minikraftverk. Denne grensen er trukket etter en samlet vurdering. Dersom man hadde valgt produksjonsstart som kriterium for å omfattes av overgangsordningen ville ordningen blitt mer omfattende.

2. Dersom overgangsordningen for mikro- og minikraftverk utvides til å omfatte alle anlegg med installert kapasitet under 10 MW (småkraftverk), vil omfanget av ordningen øke med om lag 2 TWh. Det omfatter anlegg med byggestart etter 1.1.2004 og anlegg som var under bygging sommeren 2009. Tallet er usikkert fordi det ikke er gjort en vurdering av de enkelte anlegg. Eventuelle opprustnings- og utvidelsesprosjekter under 10 MW kommer i tillegg.

3. I forbindelse med de første drøftingene om et felles elsertifikatmarked med Sverige i 2003, lovet daværende olje- og energiminister Steensnæs en overgangsordning der sertifikatberettigede anlegg som hadde byggestart etter 1.1.2004 skulle få delta i elsertifikatmarkedet når det kom på plass. Det ble ikke presisert hvilke anlegg som skulle være sertifikatberettiget.

Løsningen for overgangsordningen som jeg presenterte 26.112009, ble valgt etter en samlet vurdering.”