Innstilling om klimautfordringene

Stortingets næringskomite har kommet med en midlertidig innstilling: Innst. 100 S (2009–2010)(kan bli endret) omhandlende landbrukets klimamelding. Punkt 1.7.7 omhandler småkraften:
“1.7.7 Småskala vannkraftproduksjon
Småkraft vil kunne bidra til å redusere CO2-utslipp ved å erstatte kraftproduksjon basert på fossile energikilder. NVE har anslått at restpotensialet for utbygging av småkraftverk ved inngangen til 2008 var på drøyt 18 TWh. Regjeringen ser det som viktig at utbygging av små vannkraftverk bidrar til økt lokal verdiskaping og sysselsetting, i tråd med distriktspolitiske mål. Småkraften bidrar mange steder positivt til og har blitt en integrert del av landbruksvirksomheten.”

Småkraftforeninga er glad for disse formuleringen noe som bidrar til å styrke småkraftens posisjon ytterligere.

Se link for hele innstillingen.