Foreslår utredning av miljøvennlig overføringsteknologi

Høyres gruppe i energi- og miljøkomiteen (Siri A. Meling, Nikolai Astrup og Bjørn Lødemel) + Øyvind Halleraker foreslår i et representantsforslag til Stortinget at det skal utredes en mer skånsom utbygging av sentralnettet i Norge. Rent konkret foreslås følgende: “Stortinget ber Regjeringa oppnemne eit fagleg utval som skal gå gjennom ulike teknologiske løysingar som kan gje ei sikker og meir skånsam kraftoverføring gjennom sårbare naturområder i framtida, herunder bruk av jord- og sjøkabel, og leggje fram sine tilrådingar for Stortinget innan utgangen av 2011.”
Småkraftforneinga er selvsagt for en mest mulig miljøvennlig nettutbygging men minner om at slike prosesser som er foreslått av disse representantene vil forsinke allerede overmodne prosjekter. Av den grunn bør ikke fremdriften til de omsøkte prosjektene bli berørt av et slikt forslag.

Se link for mer info.