NOU om klimatilpasninger

NOU Klimatilpasning er et regjeringsoppnevnt offentlig utvalg som skal utrede sårbarhet og behov for tilpasning til klimaendringer. Småkraftforeninga er en av en rekke organisasjoner som sitter i utvalgets referansegruppe. Selve utvalget ledes av fylkesmann Oddvar Flæte (Sogn og Fjordane).
Utvalgets anbefalinger skal fremgå av en NOU som legges frem 1. november 2010.

Småkraftens rolle i NOU’en er ikke definert, men en opplagt tilpasning vil knytte seg til en sannsynlig økning i nedbøren. Småkraften kan få en rolle som flomdemper dersom det tillates magasinering og selve dimensjoneringen av anleggene bør trolig også ta høyde for økte nedbørsmengder.

Middelfremskrivningene av nedbøren viser en økning på 18%, høy fremføring gir en økning på 30% for perioden 2071 – 2100. Dette er en radikal økning som må få betydning for planlegging og prosjektering av nye småkraftverk.

Se link for mer info.