Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H)

I et skriftlig spørsmål til Olje- og energiministeren spør Høyres Gunnar Gundersen om statsråden har planer om å forenkle saksbehandlingen. Se både spørsmål og svar under.
Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til olje- og energiministeren
Dokument nr. 15:299 (2009-2010)
Datert: 03.12.2009
Besvart: 15.12.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Spørsmål
Gunnar Gundersen (H): Småkraftutbygging står fram som en svært interessant mulighet for utvikling av lokal aktivitet og verdiskaping. I en tid med lav aktivitet innen bygg og anlegg, kunne flere utbygginger av småkraft bidra til å holde aktivitetene oppe. Saksbehandlingen er i dag både langdryg og komplisert. Småkraft kan i tillegg gi et sterkt bidrag til at Norge skal nå klimamålene. Tiden saksbehandlingen tar, demper imidlertid aktiviteten sterkt og frustrerer initiativtagerne. Har statsråden planer om å forenkle saksbehandlingen?

Svar
Terje Riis-Johansen: I regjeringsplattformen er det fastslått at en vil ”styrke og forbedre konsesjonsbehandlingen uten å redusere miljøkravene”. Styrking og effektivisering av NVEs konsesjonsbehandling gjennom flere år har ført til at behandlingstiden per sak er redusert. NVEs konsesjonsbehandlingskapasitet er i 2009 doblet sammenliknet med 2005. I 2004 ble 25 konsesjonssaker om små vannkraftverk avgjort. De tre siste årene har over dobbelt så mange tilsvarende saker blitt avgjort årlig. Jeg vil imidlertid nevne at det naturlig nok må ta noe tid fra saksbehandlingskapasiteten styrkes, til det gir full effekt med hensyn til antall ferdigbehandlede saker. Økningen i antall ferdigbehandlede saker per år forventes derfor å øke ytterligere de nærmeste årene. Det krever tid og ressurser å gjennomføre forsvarlige, helhetlige vurderinger og en behandling som inkluderer konsekvensutredninger, høringer, folkemøter, befaringer etc. innenfor fastsatte krav. Jeg er opptatt av å videreføre arbeidet med å styrke og forbedre konsesjonsbehandlingen. Som et ledd i dette overfører OED myndigheten til å gi konsesjon for vannkraftutbygginger under 1 MW fra NVE til fylkeskommunen fra 1. januar 2010. NVEs regionkontorer skal fortsatt ha den innledende saksbehandlingen frem til konsesjonsvedtak.

Småkraftforeninga mener (dessverre) at spørsmåler er ytterst relevant og Småkraftforeninga er glade for at Gundersen har valgt å fokusere på problemstillingen. Og selv om svaret ikke gir håp om noen drastisk reduksjon i saksbehandlingstiden, er det viktig å opprettholde trykket i saken.

Se også link til Stortingets nettsider.