Endelig en positiv småkraftplan

“Strategi for vannkraftverk i Nord-Trøndelag» er utarbeidet i samarbeid med ei faggruppe fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), Ulvig Kiær AS, Fylkesmannens miljøvernavdeling og landbruksavdeling og Reindriftforvaltningen i Nord-Trøndelag. Strategidokumentet fokuserer både på fordeler og ulemper og skiller seg dermed fra de fleste andre planer som berører småkraften som stort sett har hatt et negativt fokus.
Fordelene ved småskala vannkraft er først og fremst bidraget det gir til regional kraftproduksjon, samt den verdiskapinga som skjer lokalt i form av sysselsetting, eiendomsskatt og leie av fallrettigheter. Videre er det ett av mange bidrag i klimaarbeidet.

Ulempene er miljøkonsekvenser i form av beslag av areal på bekostning av friluftsliv, fritidsfiske, reindrift og biologisk mangfold. Noen av ulempene kan reduseres ved god planlegging, både regionalt og lokalt, heter det i rapporten som inngår i klima og energiplanen for Nord-Trøndelag.

Skal ta ulike hensyn
Kommunene oppfordres om å vurdere småkraftverk i sine planer.

Det skal legges særlig vekt på utbygging i næringssvake områder med befolkningsnedgang og få andre muligheter for sysselsetting.

Ved utbygging skal en spesielt unngå direkte inngrep i naturvernområder, varig verna vassdrag, fredede kulturminner/-miljøer og prioriterte kjerneområder for reindrift

Det skal vises forsiktighet ved utbygging som berører nasjonale laksevassdrag, arter i rødlista, Inon-områder, regionalt viktige kulturlandskap og friluftslivsområder samt viktige områder for reindrift

Viktig næringsutvikling
Fylkeskommunen ser positivt på små kraftverksutbygginger som grunnlag for lokal nærings- og samfunnsutvikling.

I områder der mye av småkraftpotensialet allerede er vernet gjennom verneplanene for vassdrag, bør det i gjenværende vassdrag gis mulighet for utnyttelse av småkraftpotensialet.

NTE skal bidra til styrking av nett for innmating av nye småkraftverk. Fylkeskommunen vurderer å yte økonomisk støtte til nødvendige anleggsbidrag til utbyggere.

Nye kraftlinjer bør følge terrengdrag og allerede eksisterende linjer.

For regionalnett vil luftspenn være det normale. Men kortere strekk med jordkabel bør vurderes gjennom tettbebyggelse og i prosjekter der man ikke kan unngå store konflikter med nasjonale interesser.

Planen skal nå ut på høring og Småkraftforeninga vil gi en uttalelse.