Stabilt prisnivå på svenske sertifikater

Montelpowernews melder om at prisen på svenske elsertifikater vil trolig holde seg på dagens nivå til tross for at ambisjonsnivået er økt til 25 TWh fornybar kraft innen 2020, tror Energimyndigheten i Sverige. I dag utgjør sertifi katprisen mellom fire og seks prosent av svenske husholdningers strømregning. Det vil ikke endre seg vesentlig selv etter at ambisjonsnivået for hvor mye fornybar kraft sertifi katene skal utløse i fj or ble økt med til 25 TWh 2020, skriver
Energimyndigheten i en rapport som ble lagt frem denne uken.
Det tidligere ambisjonsnivået var på 17 TWh, målt mot 2002-nivå.
Årsaken til at prisen holder seg på dagens nivå er ifølge Energmyndigheten at det fortsatt fi nnes et stort potensial for utbygging av fornybar el i Sverige, som trolig ville gitt prisfall på sertifi kater hvis ambisjonsnivået hadde blitt stående på 17 TWh.

Mer vindkraft
Siden elsertifi katsystemet ble innført i 2005 har Sverige fått 8,5 TWh ny fornybar kraftproduksjon. Mesteparten av dette har kommet fra biobrensel, men fremover ser Energimyndigheten for seg at mellom 10 og 15 TWh vindkraft vil fases inn i systemet frem mot 2020.
I dag er et elsertifi kat priset til drøye SEK 30 øre/kWh, som kommer i tillegg til det en produsent av fornybar kraft får for strømmen.
Ifølge Energimyndighetens rapport er det mange aktører som har vanskelig for å
forstå prisdannelsen i elsertifi katmarkedet. De sier prisen i stor grad styres av psykologi i stedet for av fundamentale forhold. Dette kommer igjen av at det er få aktører som handler i markedet, noe som gjør at prisdannelsen ofte settes av enkeltaktørers kortsiktige kjøps- og salgsbehov.