Flere endringer i Energiloven fra 1. januar

Fra 1. januar ble flere endringer i energiloven virksomme. Energiloven gir rammene for organiseringen av kraftforsyningen i Norge. Fra 1.januar 2010 trådte flere endringer i energiloven i kraft. De nødvendige endringer i forskrifter vil bli sendt på høring i løpet av kort tid.
De viktigste endringene som trådte i kraft 1.januar 2010 er:

• Det er innført konsesjonsplikt for å eie elektriske anlegg og fjernvarmeanlegg. Endring i §§ 3-1, 3-2 og 5-1.

• Det er nå konsesjonsplikt også for lavspente elektriske anlegg. Det åpnes imidlertid for at visse lavspente elektriske anlegg kan unntas fra konsesjonsplikt. Endring i §§ 3-1 og 3-2. Den nærmere reguleringen av konsesjonspliktgrensen vil følges opp med endringer i energilovforskriften.

• Det er innført plikt for nettanleggskonsesjonærer til å tilknytte nye anlegg for produksjon av elektrisk energi og nye anlegg for uttak av elektrisk energi som ikke omfattes av leveringsplikten. Ny § 3-4. Tilknytningsplikten innebærer også en plikt for nettanleggskonsesjonær til å investere i nettanlegg slik at tilknytning kan skje. Unntak fra tilknytnings- og investeringsplikten for ny produksjon kan gis dersom tiltaket ikke er samfunnsmessig rasjonelt. Tilknytningsplikten for uttak innebærer at det nå er tilknytningsplikt for forbruk på alle nettnivåer.

Småkraftforeninga vil selvsagt følge opp de varslede forskriftsendringene.