Regional småkraftplan på høring

Nordland fylkeskommune har lagt ut en regional småkraftplan ut på høring. Selve planoppsettet er velkjent og ligger tett opp til Hordaland sin tilsvarende plan. Det innebærer en kategorisering i ulike klasser med ulikt restriksjonsnivå:
Nivå 1. Ikke tillates: Utbygging som innebærer en så stor arealkonflikt at avbøtende tiltak ikke kan fjerne konflikten.
Nivå 2. Svært restriktiv: Utbygging kan tillates dersom avbøtende tiltak vil opprettholde verdiene.
Nivå 3. Restriktiv: Utbygging kan tillates dersom avbøtende tiltak kan redusere
arealkonflikten i vesentlig grad.
Nivå 4. Varsom: Utbygging kan tillates i områder hvor arealkonflikten er akseptabel, men det må utvises varsomhet med å forringe viktige verdier.

Det er fortsatt et uavklart spørsmål om hvorvidt konsesjonsmyndighet i praksis vil bliflyttet fra NVE til fylkeskommunene, eller om NVE faktisk kan gi konsesjon til prosjekter i eksempelvis nivå 1.

Noe positivt finnes også. Kapittel 4 tar for seg positive virkninger av småkraftutbygginger, men det er symptomatisk at dette kapittelet er på 1 side (s. 20) av i alt 252 sider.

Høringsfristen er 1. mars og Småkkraftforeninga vil selvsagt avgi en uttalelse.

Se link til plandokument.