NVE har overlevert anbefalinger om anleggsbidrag mm. til OED

I tillegg til anleggsbidragsreglene omhandler anbefalingen også nettariffer og nettstruktur. Kortversjonen i det nesten 70 siders dokumentet er at NVE kommer med tre konkrete anbefalinger som alle berører småkraften:
1. NVE anbefaler at sentralnettet og regionalnettet slås sammen.
2. Dagens nettutjevningspraksis over statsbudsjettet videreføres men potten foreslås å økes.
3. Anleggsbidragsreglene utvides til å gjelde det maskede nettet.

Det er særlig det siste punktet som vil få store konsekvenser for nye småkraftprodusenter ved at tilknytninger til distribusjonsnettet nå vil kunne bli vesentlig dyrere. Det vil opplagt medføre at en rekke prosjekter, som ville ha blitt realisert med dagens regelverk, ikke vil bli det med de nye reglene som NVE anbefaler.

Småkraftforeninga presiserer at saken ikke er avgjort siden dette er en anbefaling til OED, men at vi samtidig er skuffet over at NVE ensidig har hensynstatt nettselskapenes ønsker.

Rapporten kan lastes ned fra linken.