OED foreslår innstramninger

Olje- og energidepartementet har sendt ut på høring endrede regler som fjerner dagens konsesjonsfrihet ved etableringer av egne lavspent fordelingsnett. Flere småkraftverk har bygget egne lokale lavspent fordelingsnett til sluttbruker. I dag er slike lokale nett konsesjonsfrie dersom de er lavspente dvs. under 1 kV. OED ønsker å stramme inn på dette og foreslår i et nytt høringsnotat at denne konsesjonsfriheten begrenses kraftig. Helt konkret forslås at kun fordelingsnett som er bygget for å levere kraft fra lokal produksjon til uttakskunder hvor samlet hovedsikringskapasitet ikke overstiger 200 A ved 3 faser og 230 V kan ske konsesjonsfritt. Dette tilsvarer 80 KVA (om lag 75 kW) effekt, altså et mikrokraftverk.
Dette innebærer dermed at de fleste småkraftverk som ønsker å etablere egne nett, må søke om anleggskonsesjon dersom OED sitt forslag blir stående.

Kundespesifike anlegg skal fortsatt kunne etableres uten konsesjon. Med et kundespesifikt anlegg menes der nettet går til en spesifik forbruker.

Småkraftforeninga går imot innstramningen og mener den er unødvendig byråkratisk. I tillegg til å risikere få avslag på konsesjonssøknaden, innebærer en slik utvidet konsesjonsplikt også økte kostnader og økt tidsbruk.

Mange har etablert småkraftverk nettopp fordi man på en enkel måte kan levere kraft til et avgrenset område og til noen få mottakere. Dette kan i tillegg til hus og hytter, også være gartnerier, sagbruk og settefiskanlegg. Felles for alle disse næringene er at sikringsbegrensningen (og demred effektbegrensingen) på 200 A vil utløse konsesjonsplikt.

Det presiseres at ordningen ikke får tilbakevirkende kraft, slik at etablerte lavspent fordelingsnett ikke berøres av de eventuelle endringene.

Småkraftforeninga vil uansett arbeide for at dagens konsesjonsfrihet for anlegg opp til 1 kV videreføres, da det er viktig for lokal næringsutvikling og en best mulig utnyttelse av ressursene.