Nettutbygging vil dominere energipolitikken

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sa i et innlegg på energiuka at nettutbygging blir det viktigste satsningsområdet innen energipolitikken fremover. Riis-Johansen nevnte blant annet at økt nettutbygging er avgjørende for å realisere småkraftpotensialet.
Småkraftforeninga er glade for at ministeren er så tydelig på dette, og vi støtter selvsagt opp om målsetningen om økt satsning på nettutbygging.

Samtidig skal noe rekke sentrale prinsipper avklares i nær fremtid og hvor det er avgjørende at OED faller ned på riktig side bølant annet når nye anleggsbidragsregler diskuteres.

Småkraftforeninga registrerer i så møte at både NVE og Statnett lager en tett kobling mellom anleggsbidragsreglene og et felles sertifikatmarked.

Småkraftforeninga vil imidlertid peke på at denne koblingen bygger på noen sentrale forutsetninger; så som at det blir noe av sertifikatordningen og at den marginale utbyggingen er et vindkraftverk (eller et veldig dyrt småkraftverk).

Småkraftforeninga mener det fortsatt er så stor usikkerhet knyttet til sertifikatordningen (det er blant annet et valg i Sverige til høsten) at man ikke kan designe anleggsbidragsreglene som om sertifikatordningen er her allerede.

Se link for hele talen til Riis-Johansen og/eller utdraget under:

“Nettutbygging

• Etter å ha snakket om energieffektivisering og ulike former for fornybar energiproduksjon, så kommer jeg ikke utenom å si noe om nettutbygging. Og jeg har faktisk lyst til å understreke dette som et hovedpoeng ved energipolitikken fremover.

• Som politiker opplever jeg et stort engasjement for utbygging av fornybar energi.

• 1) Vi har kraftselskap i hele landet som ivrer etter å få bygge ut vindkraft. 2) Vi har bønder i distriktene som ønsker å utnytte kraften fra bekker og sideelver. 3) Og vi har fremragende forskningsmiljø og bedrifter som ønsker å utvikle ny energiteknologi.

• Dette engasjementet for utbygging av fornybar energiproduksjon deler jeg ett hundre prosent med de som ønsker å ta naturressursene i bruk.

• Det som jeg imidlertid føler er underkommunisert den større samfunnsdebatten, er det grunnleggende behovet for en utbygging av strømnettet.

• Skal vi få fornybar energiproduksjon ut til markedet, og skal vi få sårt tiltrengt kraft inn til områder med en anstrengt kraftsituasjon, ja så trenger vi et strømnett med tilstrekkelig kapasitet.

• Og nettet vi har i dag vil trenge mye oppgradering fremover. Hadde nettet vært som det skulle hadde vi hatt én strømpris i hele landet.

• Et tilstrekkelig utbygd kraftnett er nødvendig både for forsyningssikkerheten i alle deler av landet, og for å kunne ta i bruk våre fornybare energiressurser.

• Det er behov for betydelige investeringer i sentralnettet – og i de øvrige nettnivåene – de kommende årene.

• Statnetts nettutviklingsplan er derfor ambisiøs, både tempo i gjennomføringen og omfang er økt sammenlignet med tidligere år. Det er behov for en omfattende nettutbygging og nettforsterking i hele landet – og mot utlandet.

• Vi kan ikke ta forsyningssikkerheten for gitt, samtidig som jeg vil utfordre dere som næring til å i enda sterkere grad å kommunisere behovet for nettutbygging utad.

• Den fornybare energien som Norge ønsker å produsere, må nå fram til forbrukerne. Videre er det områder i Norge i dag som absolutt har behov for nettopp den energien.

• Nettets betydning som avgjørende for forsyningssikkerheten, og som en forutsetning for fornybar energiproduksjon har ikke kommet godt nok fram i den offentlige debatten.

• Skal fornybar energiproduksjon bidra til å løse både klimautfordringen og skaffe verden mer energi, og skal vi sikre kraft til områder med behov for dette så må vi også akseptere en utbygging av strømnettet.”